Regulamin serwisu

Niniejszy regulamin z dotyczący warunków użytkowania, stanowi umowę w rozumieniu prawa cywilnego, lokalnego i międzynarodowego i określa prawnie wiążące warunki i dotyczy korzystania przez Użytkowników z Muvok.com. Uzyskując dostęp do Usług Muvok.com i/lub korzystając z nich, wyrażasz zgodę na bycie związanym niniejszą Umową, niezależnie od tego, czy masz status „Gościa” (co oznacza, że jedynie przeglądasz Treści zawarte w Muvok.com– w tym między innymi za pomocą urządzenia przenośnego lub innego urządzenia bezprzewodowego – albo w inny sposób korzystasz z Usług Muvok.com bez rejestrowania się), czy też status „Autora” (co oznacza, że zarejestrowałeś się lub zrobisz to w przyszłości w Muvok.com). W dalszej części Regulaminu Termin „Użytkownik” odnosi się zarówno do Gościa jak i do Autora.

 1. Muvok.com jest własnością spółki Artevision sp. z o. z siedzibą w Kol.Stanisławów 21, 05-304 Stanisławów
 2. Artevision sp. z o.o. zastrzega prawo do wprowadzania w dowolnym czasie zmian do niniejszej Umowy, które wejdą w życie z chwilą zamieszczenia ich w zakładce Regulamin na stronach Muvok.com
 3. Usługi Muvok.com zawierają Treści Muvok i są chronione prawem autorskim, prawem dotyczącym znaków towarowych, prawem patentowym, tajemnicą handlową, tajemnicą przedsiębiorstwa oraz innymi przepisami prawa, a Artevision sp z .o.o posiada i zachowuje wszelkie prawa do marki, systemu, oprogramowania Muvok.com i Usług Muvok.com. Artevision sp z o.o. niniejszym udziela Użytkownikom ograniczonej, odwołalnej i nie podlegającej sublicencjonowaniu licencji na zwielokrotnianie i wyświetlanie Treści Muvok.com (za wyjątkiem wszelkich kodów oprogramowania) wyłącznie do użytku własnego w związku z oglądaniem Witryny Muvok.com i korzystaniem z Usług Muvok.com.
 4. Muvok.com zastrzega prawo do ograniczenia ilości miejsca do przechowywania Treści zamieszczanych przez Użytkowników w Usługach Muvok.com, za ich pośrednictwem lub w związku z nimi.
 5. Ponadto akceptując zasady niniejszego Regulaminu uznajesz i akceptujesz fakt, że Muvok.com może w związku z Usługami Muvok.com wysyłać wiadomości, w tym między innymi powiadomienia, oferty specjalne, promocje, reklamy komercyjne i materiały marketingowe.
 6. O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, nie wolno kopiować, zmieniać, tłumaczyć, publikować, nadawać, transmitować, rozpowszechniać, wykonywać, wyświetlać ani sprzedawać ani w inny sposób używać żadnych Treści widocznych w Usługach Muvok.com lub za ich pośrednictwem.
 7. Muvok.com to platforma społecznościowa pozwalająca Użytkownikom na tworzenie niepowtarzalnych Witryn Autora zwanych tu profilem oraz zamieszczanie własnej twórczości literackiej oraz na swobodny dostęp do treści już zamieszczonych w tym do pobierania i zapisywania na dysku twardym własnego komputera plików pdf. , które zawierają utwory literackie Autorów publikujących w Muvok.com na podstawie licencji ograniczonego użytkowania na następujacych warunkach:

  Uznanie autorstwa. Utwór należy oznaczyć w sposób określony przez Twórcę.
  Użycie niekomercyjne. Nie wolno używać tego utworu do celów komercyjnych.
  Bez utworów zależnych. Nie wolno zmieniać, przekształcać ani tworzyć nowych dzieł na podstawie tego utworu.
 8. Zamieszczając na stronach Muvok.com jakiekolwiek utwory literackie oświadczasz, zapewniasz i zobowiązujesz się , że: jesteś właścicielem Treści zamieszczanych przez Ciebie w Usługach Muvok.com, za ich pośrednictwem lub w związku z nimi albo z innego tytułu posiadasz prawo do udzielania licencji określonej w niniejszym Regulaminie, a zamieszczanie przez Ciebie Treści w Usługach Muvok.com i/lub Usługach Podlinkowanych, za ich pośrednictwem bądź w związku z nimi nie będzie naruszało żadnych obowiązujących przepisów prawa, w tym między innymi prawa do ochrony prywatności, praw do komercyjnego wykorzystania dóbr osobistych, praw własności intelektualnej, praw autorskich, praw wynikających z umów oraz innych praw jakiejkolwiek osoby czy podmiotu. Zobowiązujesz się wypłacić wszelkie tantiemy, honoraria i inne kwoty, takie jak roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich należne wszelkim osobom i podmiotom z tytułu używania Treści zamieszczonych przez Ciebie w Usługach Muvok.comi/lub Usługach Podlinkowanych albo za ich pośrednictwem Oświadczasz także, że jesteś autorem każdego utworu opublikowanego przeze Ciebie na stronach MUVOK oraz, że masz prawo używać znaków graficznych opublikowanych przez Ciebie na stronach Muvok.com oraz, że wyrażasz zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie każdego z opublikowanych przez Ciebie utworów na następujących warunkach:

  Uznanie autorstwa. Utwór należy oznaczyć w sposób określony przez Twórcę.
  Użycie niekomercyjne. Nie wolno używać tego utworu do celów komercyjnych.
  Bez utworów zależnych. Nie wolno zmieniać, przekształcać ani tworzyć nowych dzieł na podstawie tego utworu.
 9. Po zamieszczeniu Treści w Usługach Muvok.com, za ich pośrednictwem lub w związku z nimi zachowujesz wszelkie dotychczas posiadane prawa do tych Treści, z zastrzeżeniem ograniczonej licencji, o której mowa poniżej. Zamieszczając jakiekolwiek Treści w Usługach Muvok.com, za ich pośrednictwem lub w związku z nimi, niniejszym udzielasz ograniczonej licencji na wykorzystywanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie tych Treści w Usługach Muvok.com, za ich pośrednictwem lub w związku z nimi, w tym między innymi za pośrednictwem Usług Muvok.com wśród aplikacji, widgetów, witryn internetowych bądź usług na urządzenia przenośne, stacjonarne lub innych usług podlinkowanych do Twojego Profilu w Muvok.com (łącznie zwanych „Usługami Podlinkowanymi”), w tym między innymi rozpowszechnianie części lub całości Usług Muvok.com i wszelkich zawartych w nich Treści w jakichkolwiek formatach i w jakichkolwiek kanałach udostępniania. Niniejsza ograniczona licencja nie daje Muvok.com prawa do sprzedawania lub innego rodzaju rozpowszechniania Twoich Treści poza Usługami Muvok.com lub Usługami Podlinkowanymi. Kiedy usuniesz swoje Treści z Usług Muvok.com, Muvok.com tak szybko, jak na to pozwolą względy praktyczne, zaprzestanie ich rozpowszechniania, a z chwilą zaprzestania rozpowszechniania licencja na ich wykorzystywanie wygaśnie. Licencja, jakiej udzielajasz Muvok.com, jest niewyłączna (to znaczy możesz udzielić dodatkowo licencji na Treści osobom i podmiotom innym niż Muvok.com), w pełni opłacona i zwolniona z tantiem (oznacza to, że Muvok.com nie ma obowiązku płacić Tobie ani innej osobie wywodzącej swoje prawa od Ciebie za wykorzystywanie w Usługach Muvok.com zamieszczonych przez Ciebie Treści), podlegająca sublicencji (aby Muvok.com mogła udzielać dostępu do Usług Muvok.com za pośrednictwem swoich podmiotów powiązanych, podwykonawców i innych partnerów handlowych, takich jak sieci dostawy treści internetowych i dostawcy usług bezprzewodowych) i obowiązująca na całym świecie (ponieważ Internet i Usługi Muvok.com mają zasięg globalny).
 10. Jeżeli uznasz, że Twój utwór został skopiowany i zamieszczony w Usługach Muvok.com lub za ich pośrednictwem w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, prosimy przesłać zawiadomienie o zarzucanym naruszeniu w pierwszej kolejności drogą mailową pod adres licencja@muvok.com Zawiadomienie powinno zawierać wszystkie niżej określone informacje: (a) określenie utworu chronionego prawem autorskim, który Twoim zdaniem został naruszony, a jeśli jedno zawiadomienie dotyczy wielu utworów chronionych prawem autorskim – reprezentatywny wykaz tych utworów; (b) określenie materiału naruszającego Twoim zdaniem prawo autorskie oraz dostateczne w rozsądnej ocenie informacje, które pozwolą nam zlokalizować ten materiał w Usługach Muvok.com (podanie adresu(ów) URL materiału naruszającego prawo autorskie spełnia ten wymóg); (c) dostateczne w rozsądnej ocenie informacje, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą, takie jak adres, numer telefonu i adres e-mailowy; (d) oświadczenie, że – działając dobrej wierze – uważasz, iż wykorzystanie, o którym mowa, nie zostało objęte zezwoleniem właściciela praw autorskich bądź jego przedstawiciela albo nie zostało dopuszczone z mocy prawa; (e) oświadczenie złożone pod karą grożącą za poświadczenie nieprawdy, że powyższe informacje zawarte w zawiadomieniu są prawidłowe i że jesteś uprawniony z tytułu praw autorskich z tytułu prawa i do występowania w imieniu uprawnionego z tytułu praw autorskich; oraz (f) podpis własnoręczny. Właściwe zawiadomienie Muvok.com o domniemanym naruszeniu prawa autorskiego musi mieć formę pisemną i musi zostać przesłane Listem Poleconym na następujący adres: Artevision sp. z.o. Kol.Stanisławów 21, 05-304 Stanisławów. Tylko taka forma zawiadomienia gwarantuje niezwłoczne podjęcie przez Muvok.com wszelkich możliwych działań technicznych mających na celu zaprzestanie naruszenia prawa. Pomimo podjętych działań Muvok.com nie odpowiada prawnie za te naruszenia, a wszelkie roszczenia wynikające z tytułu takich naruszeń muszą być kierowane bezpośrednio do osoby, która ich dokonała za pośrednictwem Muvok.com.
 11. Dokonując rejestracji w Muvok.com oświadczasz, że wszelkie dane rejestracyjne podane przez Ciebie są prawdziwe i poprawne.
 12. Możesz zlikwidować swój Profil w Muvok.com w dowolnym terminie i z dowolnej przyczyny, wysyłając zawiadomienie o chęci likwidacji konta do Muvok.com pod adres konto@muvok.com Muvok.com może zlikwidować twój Profil w dowolnym terminie, z dowolnej przyczyny lub bez przyczyn, za uprzednim powiadomieniem bądź wyjaśnieniem lub bez takiego powiadomienia bądź wyjaśnienia, nie ponosząc z tego tytułu żadnej odpowiedzialności, szczególnie jeśli stwierdzi według własnego uznania, że Twój Profil lub Twoja działalność w Muvok.com narusza niniejszą Umowę lub stwarza zagrożenie dla Muvok.com, jej pracowników, partnerów handlowych, Użytkowników i/lub innych osób.
 13. Dokonując rejestracji w Muvok.com zostaniesz między innymi poproszony o wybranie Twojego osobistego hasła. Pamiętaj, że ponosisz pełną odpowiedzialność za zachowanie tego hasła w tajemnicy. Zobowiązujesz się natychmiast powiadomić Muvok.com o swoich podejrzeniach dotyczących nieuprawnionego korzystania z Twojego konta lub dostępu do Twojego hasła przez osoby trzecie.
 14. Usługi Muvok.com przeznaczone są do osobistego użytku i mogą być wykorzystywane do bezpośrednich działań komercyjnych wyłącznie pod warunkiem, że zostały one poparte lub dozwolone przez Muvok.com. Muvok.com zastrzega prawo do usuwania treści komercyjnych według swojego wyłącznego uznania. Zabronione jest nielegalne i/lub nieuprawnione korzystanie z Usług Muvok.com, w tym między innymi zbieranie nazw użytkowników, numerów identyfikacyjnych użytkowników i/lub adresów e-mailowych przy pomocy środków elektronicznych lub innych środków w celu wysyłania niezamawianych e-maili, a także nieuprawnione umieszczanie ramek lub linków do Usług Muvok.com, jak również używanie promocyjnych stron internetowych lub oprogramowania osób trzecich w celu promowania profili dla korzyści majątkowych. Reklamy komercyjne, linki partnerskie i inne formy nieuprawnionego zbierania danych bądź oferowania towarów lub usług mogą zostać usunięte z Twojego Profilu bez powiadomienia i wyjaśnienia oraz mogą skutkować cofnięciem przywilejów związanych z Członkostwem. Muvok.com zastrzega prawo podjęcia odpowiednich działań prawnych w związku z nielegalnym lub nieuprawnionym korzystaniem z Usług Muvok.com, w tym między innymi zgłoszenia go organom ścigania.
 15. Każdy Użytkownik ma prawo zgłoszenia podejrzenia naruszeń tego Regulaminu korzystając z linków „Kontakt ” lub „Zgłoś Nadużycie”, znajdujących się na dole stron Witryny Muvok.com. Muvok.com nie przyjmuje odpowiedzialności za monitorowanie Usług Muvok.com celem wykrycia niewłaściwych Treści lub zachowań, jednak ma prawo do odrzucenia, odmowy zamieszczenia lub usunięcia wszelkich Treści z dowolnej przyczyny lub bez przyczyny, w tym między innymi Treści, które według wyłącznego uznania Muvok.com naruszają niniejszą Umowę lub mogą być obraźliwe, nielegalne lub mogą naruszać prawa jakichkolwiek osób lub podmiotów albo naruszają lub stanowią zagrożenie bezpieczeństwa jakichkolwiek osób lub podmiotów na przykład Treści, które:
  • naruszają lub stanowią próbę naruszenia praw ochrony prywatności, praw do komercyjnego wykorzystania dóbr osobistych, praw autorskich, praw ochrony znaków towarowych, praw wynikających z umów oraz innych praw jakiejkolwiek osoby; albo szerzą propagandę i/lub symbole organizacji, które w są niekonstytucyjne lub nielegalne w Polsce
  • są w sposób oczywisty obraźliwe lub krzewią bądź w inny sposób wzbudzają rasizm, fanatyzm, nienawiść lub jakiegokolwiek rodzaju krzywdzenie fizyczne jakichkolwiek grup ludzi lub jednostek;
  • prześladują lub popierają prześladowanie innych osób;
  • są przejawem wykorzystania seksualnego lub przemocy wobec ludzi;
  • pokazują treści pornograficzne, nadmiar przemocy lub obraźliwą treść, albo zawierają link do witryny tylko dla dorosłych;
  • służą do uzyskiwania od osób poniżej 18 roku życia informacji na ich temat;
  • publicznie podają informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób;
  • krzewią lub same stanowią informacje, które są nieprawdziwe lub mylące, albo propagują nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze;
  • stanowią lub promują nielegalny bądź niedozwolony egzemplarz utworu innej osoby, na przykład dostarczają pirackie oprogramowanie lub podają linki do takiego oprogramowania, udzielają informacji o tym, jak obejść zabezpieczenia przed kopiowaniem zainstalowane przez producenta, albo dostarczają pirackie nagrania muzyczne lub podają linki do pirackich plików muzycznych;
  • powodują przesyłanie „wiadomości-śmieci”, „listów łańcuszkowych” albo niezamawianej korespondencji zbiorczej, komunikatów w systemie instant messaging, „spimu” lub „spamu”;
  • zawierają strony z ograniczonym dostępem bądź dostępne wyłącznie po podaniu hasła, albo zawierają ukryte strony bądź obrazy (tzn. niedostępne z innej dostępnej strony albo nie połączone z taką stroną);
  • promują lub sprzyjają przestępczym działaniom lub przedsięwzięciom albo zawierają instrukcje nielegalnych czynności, takich jak na przykład sporządzanie bądź kupowanie nielegalnej broni, naruszanie cudzej prywatności, udostępnianie lub tworzenie wirusów komputerowych;
  • służą do uzyskiwania od innych użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych w celach komercyjnych lub niezgodnych z prawem;
  • obejmują działalność komercyjną i/lub sprzedaż bez uprzedniej pisemnej zgody Muvok.com, taką jak konkursy, zakłady pieniężne, handel wymienny, reklamę lub piramidy sprzedaży;
  • zawierają zdjęcie innej osoby, które zamieścili Państwo bez jej zgody;
 16. Ponadto za pośrednictwem stron Muvok.com zabronione jest:
  • dokonywanie lub namawianie do czynów przestępczych lub czynów niedozwolonych, w tym między innymi krzewienie pornografi dziecięcej, deprawacji nieletnich, oszustwa, obrót obscenicznymi materiałami, handel narkotykami, hazard, nękanie, zniesławianie, prześladowanie, przesyłanie spamu, przesyłanie spimu, wysyłanie wirusów i innych szkodliwych plików, naruszanie praw własności intelektualnej (w tym między innymi praw autorskich, znaków towarowych i praw patentowych) lub kradzież tajemnic handlowych i tajemnic przedsiębiorstwa;
  • reklamowanie Członkom bądź namawianie ich do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek towarów czy usług poprzez niedozwolone lub zabronione korzystanie z Usług Muvok.com. Nie wolno przesyłać innym Członkom listów łańcuszkowych ani wiadomości-śmieci.
  • obchodzenie, modyfikację, usiłowanie obejścia lub dokonania modyfikacji, zachęcanie albo pomaganie innym osobom w obchodzeniu lub modyfikacji technologii bądź oprogramowania zabezpieczającego Usługi Muvok.com;
  • działania z wykorzystaniem wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie programu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej;
  • modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, pobieranie, ekstrahowanie lub przesyłanie w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek metodami, w całości lub w części, dowolnych Treści z Usług Muvok.com innych niż Treści zamieszczone przez zarejestrowanych Użytkowników zgodnie z prawem w Usługach Muvok.com, za ich pośrednictwem lub w związku z nimi;
  • udostępnianie lub używanie funkcji śledzenia lub monitorowania w związku z Usługami Muvok.com, w tym między innymi w celu ustalenia wyświetlanych stron, czynności lub innych działań innych Użytkowników w Usługach Muvok.com;
  • automatyzację korzystania z systemu, w tym między innymi korzystanie ze skryptów w celu obejścia systemu oferowanego w ramach Usług Muvok.com i/lub przesyłania Treści.
  • ingerowanie, zakłócanie lub niepotrzebne obciążanie Usług Muvok.com albo sieci bądź usług połączonych z Usługami Muvok.com;
  • podawanie się za Muvok.comlub jej pracownika, administratora bądź moderatora, innego Członka albo osobę lub podmiot (w tym między innymi używanie związanych z nimi lub należących do nich adresów e-mail);
  • korzystanie z konta, nazwy użytkownika lub hasła innego Członka, ujawnianie własnego hasła osobom trzecim albo pozwalanie osobom trzecim na dostęp do własnego konta;
  • sprzedawanie lub przekazywanie w inny sposób własnego profilu, adresu e-mail lub adresu URL innym osobom lub podmiotom;
  • wykorzystywanie lub rozpowszechnianie informacji pozyskanych z Usług Muvok.com w celu napastowania, znieważania lub wyrządzania krzywdy innej osobie lub podmiotowi, jak również usiłowanie takich czynów;
  • wyświetlanie niedozwolonych reklam komercyjnych we własnym profilu, przyjmowanie zapłaty albo innych korzyści majątkowych od osoby trzeciej w zamian za wykonywanie przez Użytkownika działalności komercyjnej poprzez niedozwolone lub zabronione korzystanie z Usług Muvok.com na rzecz tej osoby, takie jak umieszczanie treści komercyjnych w profilu, linki do witryn handlu elektronicznego bez upoważnienia ze strony Muvok.com, umieszczanie aktualizacji stanu lub nastroju, blogów albo biuletynów w celach komercyjnych.
  • używanie nieprawidłowych lub sfałszowanych nagłówków w celu ukrycia pochodzenia jakichkolwiek Treści przesyłanych do systemów komputerowych Muvok.com lub za ich pośrednictwem albo inne fałszywe przedstawianie własnej tożsamości lub źródła jakichkolwiek wiadomości lub Treści;
  • niczenie w sposób bezpośredni lub pośredni albo zachęcanie innych do uczestnictwa w kliknięciach generowanych w dowolny sposób, który z uzasadnionych przyczyn można by zinterpretować jako przymusowy, oparty na zachętach, zwodniczy, złośliwy lub z innych powodów nieuczciwy; albo korzystanie z Usług Muvok.com w sposób niezgodny z Obowiązującym Prawem.
 17. W Usługach Muvok.com, za ich pośrednictwem lub w związku z nimi mogą być dostępne Usługi Podlinkowane utworzone przez programistów będących osobami trzecimi. Usługi Podlinkowane obejmują aplikacje, blogi i witryny internetowe, usługi na urządzenia stacjonarne, bezprzewodowe lub przenośne oraz inne usługi udostępniane przez osoby trzecie, które mogą być instalowane w Profilu w Muvok.com lub udostępniane innym Użytkownikom w Usługach Muvok.com W Usługach Podlinkowanych z kolei mogą być używane Twoje osobiste informacje z profilu w Muvok.com, takie jak linki do tego Profilu lub inne stosowne wskazania łączące z Muvok.com Korzystanie z Usług Muvok.com podlega również Zasadom Ochrony Prywatności oraz Ochrony Danych Osobowych, które zostają włączone do Umowy poprzez niniejsze odniesienie.
 18. Muvok w żadnym wypadku nie ponosi żadnej odpowiedzialności karno-prawnej aniodszkodowawczej wobec Użytkowników obejmującej odszkodowanie za szkody pośrednie, następcze, przykładne, incydentalne, nawiązki, szkody z tytułu utaconych korzyści lub naruszeń praw osób trzecich z jakiegokolwiek tytułu, np. z tytułu naruszeń prawa zawartych w treściach publikowanych przez Użytkowników na stronach Muvok.com, ani w treściach publikowanych w Usługach Podlinkowanych.
 19. Muvok.com nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcie, przerwę, usunięcie, wady, opóźnienia w działaniu lub przesyle, awarię linii komunikacyjnych, kradzież, zniszczenie lub nieuprawniony dostęp do komunikatów jakiegokolwiek Użytkownika albo za wprowadzanie w nich zmian. Muvok.com nie odpowiada za problemy lub awarie techniczne sieci lub linii telefonicznych, systemów komputerowych działających w trybie online, serwerów lub dostawców internetowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania, za awarie emaili i odtwarzaczy z powodu problemów technicznych lub z powodu przeładowania sieci Internet lub Usług Muvok.com bądź Usług Podlinkowanych, ani za łączne działanie kilku z tych czynników, w tym między innymi za krzywdy i szkody wyrządzone Użytkownikom lub komputerom innych osób, związane lub wynikające z uczestnictwa lub pobierania materiałów w związku z Usługami Muvok.com ub Usługami Podlinkowanymi. W żadnym wypadku Muvok.com nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek szkody czy straty, w tym między innymi uszkodzenie ciała lub śmierć, wynikające z korzystania z Usług Muvok.com lub Usług Podlinkowanych, udziału w wydarzeniach Muvok.com , Treści Użytkowników zamieszczanych w Usługach Muvok.com lub Usługach Podlinkowanych bądź za ich pośrednictwem, czy postępowania Użytkowników Usług Muvok.com , zarówno w sieci, jak i poza nią. Usługi Muvok.com i Usługi Podlinkowane oferowane są w aktualnym stanie i w miarę swojej dostępności, a Muvok.com w sposób wyraźny wyłącza gwarancję przydatności do określonego celu i nienaruszania uprawnień. Muvok.com nie może gwarantować ani nie obiecuje żadnych konkretnych rezultatów korzystania z Usług Muvok.com lub Usług Podlinkowanych.
 20. Każdy Użytkownik korzystający z Usług Muvok.com zobowiązuje się przejąć odpowiedzialność i zrekompensować Muvok.com , jej podmiotom zależnym i powiązanym, podwykonawcom i innym podmiotom oraz członkom ich kierownictwa, przedstawicielom, partnerom i pracownikom wszelkie szkody, zobowiązania, roszczenia i żądania osób trzecich (w tym między innymi koszty obsługi prawnej w rozsądnej wysokości) spowodowane korzystaniem przez Państwa z Usług Muvok.com z naruszeniem niniejszej Umowy i/lub wynikające z naruszenia niniejszej Umowy i/lub oświadczeń i zapewnień podanych w niniejszej Umowie i/lub Treści publikowanych przez w Usługach Muvok.com, za ich pośrednictwem bądź w związku z nimi. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z korzystaniem z usługi Muvok.com jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Artevision sp. Z o.o..